استودیو معماری فرحو وبلاگ

دفاتر کانتینری

دفاتر کانتینری

هنگامی که رفتن سخت میشود،چالش های به ظاهر غیر ممکن می توانند منجر به نتایج شگفت آوری شوند.شرکت چاپ druktaو شرکت پستیformailبا بودجه محدود و ایده های فراوان در ارتباط بوده است.باز بودن ذهن آنها پایه ای برای این دفاتر،نصب شده در کانتینرهای حمل و نقل مورد استفاده قرار گرفت.یکی از الزامات اصلی،تحریک تعامل بین دفاتر و طبقه کار بود که باید با بازدید از مشتریان و تامین کنندگان نیز تجربه شود.قرار دادن این کانتینرها در ساختمان های موجود،تعاملی ایجاد کرده و یک تجربه منحصر به فردی را برای هر یک از بازدید کنندگان خلق میکند.

در ادامه تعدادی از عکس ها را مشاهده میکنیم .

بیشتر ...
12