ایستگاه راه آهن barneveld Noord

ایستگاه  راه آهن barneveld Noord

 Prorail,مسئول شبکه راه آهن هلند همراه با spoorbouwmeester koen velsen (سرپرست ملی معماری راه آهن)کمپینی را برای ایجاد راحتی مسافران در راه آهن آغاز کرد.در این برنامه مداخله ای می بایست برای این ایستگاه قطار در Barneveld noordطراحی شود.

از آنجایی که قرار بود این ساختار موقتی باشد ،ایستگاه با کانتینر های حمل و نقل ساخته شد.این کانتینر ها هر دو حاوی و فرم فضایی هستند ،که با یکدیگر نشانه ای مبهم اما قوی را تشکیل می دهند.حداقل تلاش،حداکثر خروجی.

0 نظر

نوشتن نظر جدید: