دفاتر کانتینری

دفاتر کانتینری

هنگامی که رفتن سخت میشود،چالش های به ظاهر غیر ممکن می توانند منجر به نتایج شگفت آوری شوند.شرکت چاپ druktaو شرکت پستیformailبا بودجه محدود و ایده های فراوان در ارتباط بوده است.باز بودن ذهن آنها پایه ای برای این دفاتر،نصب شده در کانتینرهای حمل و نقل مورد استفاده قرار گرفت.یکی از الزامات اصلی،تحریک تعامل بین دفاتر و طبقه کار بود که باید با بازدید از مشتریان و تامین کنندگان نیز تجربه شود.قرار دادن این کانتینرها در ساختمان های موجود،تعاملی ایجاد کرده و یک تجربه منحصر به فردی را برای هر یک از بازدید کنندگان خلق میکند.

در ادامه تعدادی از عکس ها را مشاهده میکنیم .

0 نظر

نوشتن نظر جدید: